top of page
janeadvocats-logotipo.png

Política de Privadesa

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades obtingudes a través de la web és la companyia JANÉ ADVOCATS, S.L.P (d'ara endavant ‘‘JANÉ ADVOCATS’’), Via Augusta, 14-16, Principal 2a, 08006 Barcelona amb C.I.F. B-63143622 i correu electrònic janeadvocats@janeadvocats.com

 

 

Finalitat del tractament de les dades

L'accés per part de JANÉ ADVOCATS a les dades de caràcter personal continguts en els fitxers titularitat del Client, es realitzarà única i exclusivament amb la finalitat que JANÉ ADVOCATS pugui atendre les sol·licituds de l'Usuari i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis, sense que pugui aplicar-los o utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat.

 

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat o, si escau, mentre es mantingui la relació comercial entre les parts a partir de l'última confirmació d'interès de l'Usuari, en tals casos hauran de ser destruïts o retornats al responsable del mateix; la mateixa destinació s’haurà de donar-se a qualsevol suport o documents en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament. Tot això sense perjudici que existeixi una previsió legal que exigeixi la conservació de certes dades o que aquests resultessin útils en cas de reclamació derivada de la prestació de serveis pactada.

 

 

Legitimació per al tractament de dades

La base legal del tractament de les dades de l'Usuari és el consentiment exprés per a realitzar l'atenció de les sol·licituds de l'Usuari i poder mantenir informat al mateix, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis. Així mateix, tal finalitat no està supeditada al consentiment de dades que no siguin necessaris per a aquesta finalitat.

 

 

Destinataris

L'Usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades sempre que hi hagi una obligació legal per fer-ho, ja que JANÉ ADVOCATS no cedirà les dades en cap cas a tercers.

 

 

Exercici de drets

L'Usuari podrà exercir els següents drets, prevists en el RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

• Dret a oposar-se al tractament.

• Dret a la portabilitat de les dades.

• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

 

 

Aquest drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida JANÉ ADVOCATS, S.L.P (d'ara endavant ‘‘JANÉ ADVOCATS’’), carrer Via Augusta, 14-16, Pral 2a, 08006 Barcelona o per e-mail a l'adreça janeadvocats@janeadvocats.com En tots dos casos l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets davant l'Autoritat de control competent. Si escau, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domicili al carrer Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid.

 

 

Mesures i nivells de seguretat

JANÉ ADVOCATS ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, JANÉ ADVOCATS garanteix que ha implementat mecanismes per a:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Pseudonimizar i xifrar les dades personals, si escau.

 

 

Àmbit d'aplicació

L'estructura de tractaments, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els tractaments, temporals o permanents, titularitat de JANÉ ADVOCATS que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

 

 

Consentiment de l'Usuari

L'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa al complimentar qualsevol formulari de la web de JANÉ ADVOCATS, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a JANÉ ADVOCATS, al tractament de les dades d'acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

En el cas que l'Usuari faciliti a JANÉ ADVOCATS dades personals de tercers, l'Usuari declara que aquestes dades són veritables i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractats per JANÉ ADVOCATS en els mateixos termes que l'Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privadesa.

 

 

Informació comercial i promocional

Les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari seran objecte de tractament per part de JANÉ ADVOCATS, amb l'objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials de JANÉ ADVOCATS.

 

 

Confidencialitat i secret professional

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre JANÉ ADVOCATS i els clients o Usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se JANÉ ADVOCATS a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la normativa aplicable a Mesures de Seguretat dels tractaments Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

 

 

Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

JANÉ ADVOCATS es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina Web de JANÉ ADVOCATS.

 

 

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar en el Lloc web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de privadesa. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a JANÉ ADVOCATS davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de l'haver de descrit en aquest paràgraf.

Jane Advocats
bottom of page