top of page
janeadvocats-logotipo.png

Avís legal i termes i condicions d'ús. 

 

Titularitat i objecte de la Plataforma Web

 

El lloc web www.janeadvocats.com (d'ara endavant la “Web” o la “Plataforma”) és una plataforma informàtica propietat de JANÉ ADVOCATS, S.L.P. (d'ara endavant la “Empresa” o “JANÉ ADVOCATS”), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb N.I.F. B-63143622, amb domicili a la Via Augusta, 14-16, Pral. 2a, 08006 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona sota el tom 35483, foli 1 i fulla nombre 269382

 

La nostra pàgina Web ha estat dissenyada amb la finalitat d'oferir als nostres usuaris, clients i consumidors informació detallada sobre els nostres productes i serveis.

 

Les relacions entre el Web i l'Usuari es regiran per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel Codi de Comerç, i altra legislació espanyola que sigui aplicable.

 

Acceptació dels Termes i Condicions

 

L'accés i l’ús de la nostra Plataforma així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d'Ús.

 

L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès els Termes i Condicions d'Ús de la Plataforma el contingut de la qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i JANÉ ADVOCATS. En utilitzar qualsevol de les funcionalitats de la nostra Web, l'Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels Termes i Condicions d'Ús així com per la Política de Privadesa de la Plataforma i altres polítiques corporatives de JANÉ ADVOCATS que siguin aplicable. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de la Plataforma no infringeixen ni hauran de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

 

JANÉ ADVOCATS es reserva el dret de modificar els termes i condicions d'Ús de la Plataforma sense intervenir notificació específica a l'Usuari. En aquest sentit és important que l'Usuari consulti els Termes i Condicions d'Ús regularment.

 

Operativa

 

Dades personals. La visita al Web no suposa que l'Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, resultant en tal caso la nostra Política de Privadesa.

 

Registre. Tots els usuaris, tant registrats com no, es comprometen a navegar pel Web i a utilitzar el contingut de bona fe.

 

En el procés de registre se li sol·licitarà informació personal de l'Usuari per poder donar compliment a les finalitats relatives a poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis

 

Edat. L'Usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els productes oferts al Web manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i declara entendre i acceptar íntegrament els presents

 

Termes i Condicions.

 

En el cas que l'Usuari sigui menor d'edat, es requereix en tot cas l'autorització dels pares o tutors per poder contractar productes a través del Web, mitjançant aportació documental suficient (e-mail adjuntant carta d'autorització degudament signada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax, que a aquests efectes sol·licitaria l'Empresa de forma prèvia a la contractació dels productes).

 

Exclusions de Responsabilitat

 

D’acord a les situacions imprevisibles que caracteritzen als entorns tecnològics i a Internet, JANÉ ADVOCATS es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés o qualsevol de les funcionalitats ofertes per la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. Així mateix, JANÉ ADVOCATS es reserva el dret d'implementar i realitzar canvis i/o actualitzacions de la Web a qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l'Usuari reconeix i accepta que JANÉ ADVOCATS podrà realitzar determinades accions per impedir l'accés de l'Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l'Usuari accepta que JANÉ ADVOCATS no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de l'eliminació o fallada en la posada a disposició de certs continguts o funcionalitats de la plataforma Web.

 

JANÉ ADVOCATS no representa ni garanteix l'obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, sota cap circumstància JANÉ ADVOCATS, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o derivat, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d'oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l'ús de la Plataforma.

 

JANÉ ADVOCATS no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats de qualsevol tipus, productes i serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través de la nostra Plataforma, incloent aquells llocs web de marques que col·laboren amb JANÉ ADVOCATS. Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure's a la nostra pàgina Web no representen cap tipus de relació entre JANÉ ADVOCATS i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs web als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços ni suposa suggeriment, invitació o recomanació alguna sobre el lloc o els seus continguts.

 

JANÉ ADVOCATS no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui sofrir l'Usuari com a conseqüència de l'ús inadequat de la Plataforma o si l'Usuari incompleix amb els Termes i Condicions de la Web.

 

 

Propietat Intel·lectual

 

L'Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos associats a la Plataforma Web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions així com qualsevol marca, nom comercial, know how, drets d'autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent a la Plataforma són propietat exclusiva de JANÉ ADVOCATS o són utilitzats per JANÉ ADVOCATS sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars de dites dretes, títols o interessos. En aquest sentit, l'Usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús de la nostra Pàgina Web i de qualsevol de les seves funcionalitats, amb el que, a cap moment aquest ús serà considerat com una autorització o llicència per utilitzar els continguts de la Plataforma amb finalitats diferents als quals es contemplen en els presents Termes i Condicions d'Ús.

 

En virtut de l'anterior, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació sobre la pàgina Web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts així com el seu codi font i tots aquells elements que conformin l'estructura i aparença de la Plataforma. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o realitzar obres derivades del programari que suporta el funcionament i accés a la pàgina Web i dels serveis continguts en ella.

 

L'incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que JANÉ ADVOCATS exerciti en contra de l'infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent la facultat de reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.

 

Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies

 

A l'acceptació dels presents Termes i Condicions d'Ús, l'Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privadesa i Política de Cookies.

 

 

Incompliment

 

En cas d'incompliment de qualsevol dels compromisos especificats en la present, es podrà donar per finalitzada o suspendre, a qualsevol moment, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació del servei a través del Web a l'Usuari.

 

Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a indemnització cap a l'Usuari.

 

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

 

La interpretació i aplicació dels termes i condicions d'ús de la Plataforma es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d'Ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la Legislació Espanyola o Autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l'Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que es disposa en aquesta normativa.

 

Contacte

 

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra Plataforma i dels Termes i Condicions que la regulen, pots posar-te en contacte mitjançant petició escrita dirigida a les nostres oficines:

JANÉ ADVOCATS, S.L.P.

Vía Augusta, 14-16, Pral. 2a, 08006 ,Barcelona

janeadvocats@janeadvocats.com

Jane Advocats
bottom of page